3.5. 2016

Baťa opäť  otvára predajňu Bratislava, SNP

Od pondelka 2. 5. 2016 je opäť otvorená predajňa Baťa, Bratislava SNP. Pri tejto príležitosti môžu zákazníci predajne využiť losovacej osudia, na ktorom si môžu vylosovať až 90% zľavu.

Pravidlá akcie „Vyžrebujte si zľavu až 90 %“ 

(ďalej len „Pravidlá“)

Baťa Slovensko a.s., so sídlom Bratislava, SNP 16, PSČ 811 06, IČO: 34103015 (ďalej len „Usporiadateľ“) usporadúva v dňoch 5. – 6. 5. 2016 v predajni Baťa - Bratislava SNP akciu „Vyžrebujte si zľavu až 90 %“ (ďalej len „Akcia“) s týmito Pravidlami: 

1. Do Akcie bude zaradený každý zákazník, ktorý v dňoch 5. – 6. 5. 2016 kúpi tovar v predajni Baťa - Bratislava SNP a ktorý bude s účasťou na Akcii súhlasiť (ďalej len „Účastník“).

2. Každý zákazník má možnosť pri účasti na Akcii a dodržaní týchto pravidiel získať zľavu vo výške 10 %, 15 %, 25 %, 50 % alebo 90 % (ďalej len „zľava“). Zľava sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý je ku dňu usporadúvania Akcie možné kúpiť v predajni Baťa - Bratislava SNP (zľava sa nevzťahuje na tovar kúpený formou služby Bata Home). Zľava sa odpočíta z bežnej ceny tovaru.

3. Každý zákazník sa môže na Akcii zúčastniť iba raz – to znamená na základe nákupu iba raz točiť osudím a vybrať si loptičku.

4. Postup získania zľavy: 

a) Účastník odovzdá vybraný tovar pri pokladnici a obsluha pokladnice zadá tovar do pokladničného systému. 

b) Účastník pristúpi k žrebovaciemu osudiu. 

c) V priestore žrebovacieho osudia smie byť iba Účastník a poverený pracovník predajne. 

d) Účastník zatočí osudím, otvorí dvierka a vytiahne si iba jednu loptičku.

e) Poverený pracovník pri žrebovacom osudí prevezme od Účastníka loptičku a oznámi výšku zľavy účastníkovi a pokladníkovi.

f) Účastníkovi je pri pokladnici znížená suma celkového nákupu o výšku zľavy uvedenú na loptičke a sú vystavené príslušné pokladničné doklady.

g) Poverený pracovník vráti vyžrebovanú loptičku späť do žrebovacieho osudia.

5. Zľava je pri splnení Pravidiel garantovaná, to znamená, že s každou loptičkou v žrebovacom osudí je spojená zľava. Možné výšky zľavy sú uvedené v bode 2 týchto Pravidiel.

6. Zľava nebude poskytnutá Účastníkovi, ktorého správanie bude povereným zamestnancom Usporiadateľa posúdené ako špekulatívne s cieľom ovplyvniť výsledok žrebovania. Takého Účastníka je Usporiadateľ oprávnený z účasti na Akcii vylúčiť a takisto je oprávnený vylúčiť Účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom nesplní či porušuje Pravidlá Akcie.

7. Zľavu vyžrebovanú v žrebovacom osudí nie jemožné kombinovať s akýmkoľvek iným druhom zľavy.

8. V prípade oprávneného nároku Účastníka navrátenie alebo výmenu tovaru kúpeného so zľavou získanou v rámci Akcie sa poskytnutá zľava nenahrádza. To znamená, že Účastníkovi sa prípadne vracia či započítava iba skutočne zaplatená cena tovaru.

9. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré sú vpracovnom či inom obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi.

10. Vymáhanie účasti na Akcii je vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých sporných otázkach týkajúcich sa tejto Akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Akciu bez uvedenia dôvodov odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť jej Pravidlá. Zľavu získanú v rámci Akcie nie je možné vyplatiť v hotovosti, zľava nie je prenositeľná na inú osobu.

11. Vstupom do Akcie sa všetci Účastníci zaväzujú dodržiavať tieto Pravidlá, ktoré sú zverejnené v príslušnej predajni Usporiadateľa a na internetovej adrese www.bata.sk.


« < 1 2 3 4 5 6 7 > »