Podmienky doručenia cez Slovak Parcel Service s. r. o.

Objednávky vyzdvihnutia | Zmena doručovacej adresy zákazníka | Kontakt | zákazníka Informácie o zásielkach | Dodávanie zásielok | Prevzatie zásielky | Reklamácie a náhrada škody | Sťažnosti, problémy

Objednávky vyzdvihnutia:

 • Objednaný tovar bude odoslaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s. r. o. (ďalej SPS). Nasledujúci deň po potvrdení dostupnosti tovaru predajňou Baťa

Zmena doručovacej adresy zákazníka

 • Je potrebné kontaktovať zákaznícky servis Baťa kontakt kontakt@bata.sk | 0850 311 999 s číslom objednávky a dohodnúť alternatívne miesto doručenia.

Kontakt zákazníka

 • Kuriér môže, ale nie je povinný telefonicky kontaktovať zákazníka pred doručením.Telefónny kontakt pri objednaní je ale povinný z dôvodu možných problémov pri doručení.

Informácie o zásielkach:

 • Informácie o zásielkach získate uvedením čísla balíka alebo čísla objednávky telefonicky na zákazníckom Baťa kontakt kontakt@bata.sk | 0850 311 999
 • Informácia o dodaní zásielky bude k dispozícií nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky.
 • Celú trasu zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať aj na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Dodávanie zásielok:

 • Dodávanie zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti Slovak Parcel Service s. r. o..
 • Za dodanie sa považuje dodanie zásielky na adresu príjemcu zásielky.
 • Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie zásielky.
 • Dodanie zásielky môže byť pozastavené, ak príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť SPS informuje odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak (náhradný telefonický kontakt, dohodnutie doručenia so zákazníkom na alternatívnu adresu a pod.), zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená odosielateľovi - firme Baťa.

Prevzatie zásielky:

 • Prevzatie zásielky príjemca potvrdí svojim podpisom na doručovací hárok spoločnosti SPS.
 • V prípade, ak zásielku nepreberá príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vťah k príjemcovi.
 • Spoločnosť SPS odovzdá príjemcovi zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy.
 • Až potom si môže príjemca zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).

Reklamácie a náhrada škody:

 • Reklamáciu podáva príjemca zásielky spoločnosti Baťa na adresu kontakt@bata.sk | 0800 150 99 a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky.
 • Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.
 • Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spoločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu.
 • Lehota na vybavenie reklamácie, straty, poškodenia alebo úbytku zo zásielky je 30 dní.

Sťažnosti, problémy

 • V prípade zmeny adresy doručenia, zistenia kedy príde zásielka kontaktujte Baťa kontakt kontakt@bata.sk | 0850 311 999
 • V prípade sťažnosti na doručenie, poškodenia, straty zásielky kontaktujte Baťa kontakt kontakt@bata.sk | 0850 311 999