Zavrieť správu

Niečo sa pokazilo

Nesprávna odozva serveru. Skúste znova načítať stránku.

Základné informácie o Baťa klube

Načítanie bodov

 • 1 € útraty = 1 vernostný bod.
 • Body sa načítajú za nákupy v predajniach i za nákupy v e-shope www.bata.sk.
 • Pre načítanie bodov pri nákupe v predajni je nutné pri platení predložiť Baťa kartu alebo pri nákupe bez karty požiadať predajný personál o vyhľadanie v pokladnici (podľa mena a priezviska alebo e-mailu).
 • Pri nákupe v e-shope je nutné prihlásiť sa do svojho účtu pred dokončením objednávky.
 • Body nie je možné načítať dodatočne.
 • Body za nákup sa zaokrúhľujú – najprv spočítame hodnotu všetkých položiek v nákupe a túto hodnotu potom zaokrúhlime smerom nahor na celý bod. Príklad:
  Nákup 1:
  Dámske topánky za 64,49 € a kabelka za 45,99 €.
  Celková hodnota nákupu je 110,48 € a na klubový účet zaň pripíšeme 111 bodov.
  Nákup 2:
  Detské topánky za 34,99 € a univerzálna impregnácia za 6,99 €.
  Za detskú obuv pripisujeme dvojnásobok bodov (2× 34,99), celkový počet bodov pred zaokrúhlením tak bude 76,97 a na klubový účet pripíšeme 77 bodov.

Poukážky za nazbierané body

 • Nárok na poukážku vzniká ihneď po dosiahnutí vyššej úrovne členstva (po nazbieraní minimálnej hodnoty bodov pre danú úroveň členstva).
 • Poukážky sa zasielajú e-mailom.
 • Poukážky je možné uplatniť pri nákupe v predajniach aj e-shope po predložení kódu danej poukážky.
 • Možnosti uplatnenia:
  • V predajni po predložení kódu poukážky vo vytlačenom e-maile alebo zobrazení v mobile.
  • V e-shope po prihlásení do účtu (poukážky sú viditeľné v poslednom kroku objednávky).
 • Aktuálny prehľad poukážok je možné zistiť po prihlásení do svojho účtu na klub.bata.sk.
 • Poukážky majú obmedzenú platnosť a nie sú zameniteľné za peniaze.
 • Poukážky je možné uplatniť iba na tovar, nie na dopravu.
 • Poukážku vám pošleme e-mailom za 46 dní od vzniku nároku na poukážku. Výnimku tvorí poukážka v hodnote 5 eur, ktorú vám zašleme ihneď po vzniku nároku.

Sezóna

 • Sezóna v Baťa klube trvá 12 mesiacov, na konci sezóny vždy prebehne uzávierka.
 • Nazbierané body nie je možné previesť do ďalšej sezóny, na konci sezóny dôjde k ich zmazaniu.
 • Dosiahnutá úroveň členstva v čase uzávierky sa do ďalšej sezóny prevádza (platí celú ďalšiu sezónu).
 • Napr. členovia na úrovni PLATINUM majú nárok na zľavu 20 % nielen do konca sezóny, keď túto úroveň dosiahli, ale aj počas celej ďalšej sezóny, tj. do 2.4.2019. Rovnaká mechanika platí pre výhody pri ostatných úrovniach členstva.
 • Štartom novej sezóny začína každý člen s nulovým počtom bodov a v priebehu sezóny má možnosť opäť získať poukážky v hodnote až 90 eur.
 • Nová sezóna sa začína vždy prvú stredu v apríli.
 • Poukážky a ich platnosť nájdete po prihlásení do vášho účtu.

Kombinovateľnosť klubových výhod

 • Hodnotové poukážky (5 €, 10 € a pod.) je možné sčítať i kombinovať s iným typom kombinovateľnej zľavy (kombinovatelnosť je uvedená v podmienkach každej akcie/zľavy).
 • Percentuálne výhody (narodeninová zľava 10 %, zľava 15 % k výročiu registrácie do klubu a zľava 20 % pre členov na úrovni PLATINUM) je možné ich kombinovať (sú z nákupu odpočítané postupne podľa ich výšky).
 • Príklad 1: Člen klubu má nárok na všetky 3 percentuálne zľavy naraz. Zľavy sú z nákupu odpočítané postupne od najvyššej po najnižšiu:
  • Najprv bude odpočítaná 20 % zľava pre členov na úrovni PLATINUM.
  • Zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 15 % zľava k výročiu registrácie do klubu.
  • A zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 10 % narodeninová zľava.
 • Príklad 2: Člen klubu má nárok na zľavu k výročiu registrácie do klubu a zároveň na narodeninovú zľavu:
  • Najprv bude odpočítaná 15 % zľava za výročie registrácie do klubu.
  • A zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 10 % narodeninová zľava.

Pravidlá klubu

Zásady spracovania osobných údajov

Pravidlá Baťa klubu

I. Úvodné ustanovenia

Baťa klub (ďalej ako „Baťa klub“ alebo „klub“) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Baťa Slovensko, a. s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015 (ďalej ako „spoločnosť BAŤA“). Tento program je zameraný na poskytovanie výhod pre zákazníkov spoločnosti BAŤA. Zákazníci sa stá- vajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojou registráciou do Baťa klubu.

II. Vznik členstva v Baťa klube

Členom Baťa klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá spĺňa ďalšie ďalej stanovené podmienky pre členstvo v Baťa klube a urobí riadnu registráciu do Baťa klubu. Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba. Členstvo je bezplatné. Registráciou do Baťa klubu osoba vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Baťa klubu.

Registrácia do Baťa klubu sa robí:

 1. v predajniach spoločnosti BAŤA (zoznam predajní na www.bata.sk/predajne),
 2. on-line prostredníctvom www.bata.sk alebo www.klub.bata.sk.

Člen Baťa klubu je povinný svoje údaje aktualizovať bez zbytočného odkladu po ich zmene. Člen Baťa klubu je povinný pri registrácii do Baťa klubu a pri aktualizácii údajov uvádzať pravdivé údaje. Členstvo v Baťa klube je neprevoditeľné.

III. Čerpanie výhod Baťa klubu

Členovia Baťa klubu sú odmeňovaní podľa výšky bodov, nazbieraných v spoločnosti BAŤA najmä za realizované nákupy. Odmeny spoločnosť BAŤA poskytuje vo forme zľavových poukážok na nákup v spoločnosti BAŤA, a to podľa množstva získaných bodov. Podrobnosti o prideľovaní bodov a poukážok, úrovni členstva v Baťa klube, poskytovaní kariet a ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania výhod členom klubu sú uvedené vždy aktuálne na www.klub.bata.sk. Uvedené podmienky sú súčasťou Pravidiel Baťa klubu. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo tieto podmienky aktualizovať či inak meniť.
Zľavové poukážky na nákup v spoločnosti BAŤA možno využiť iba v spoločnosti BAŤA. Poukážky nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nemusí byť zľavová poukážka akceptovaná. Platnosť zľavovej poukážky nie je možné predĺžiť.

Dôvody neuznania (neakceptovania) zľavovej poukážky sú najmä tieto:

 1. vypršala lehota platnosti poukážky,
 2. možno pochybovať o pravosti poukážky,
 3. došlo k zneužitiu poukážky či výhod členstva v klube,
 4. zaniklo členstvo v Baťa klube.

IV. Zánik členstva v Baťa klube

Členstvo v Baťa klube zaniká z týchto dôvodov:

 1. člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov,
 2. člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného konania v rozpore s Pravidlami Baťa klubu,
 3. na žiadosť člena klubu,
 4. člen klubu odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 5. člen klubu nerealizoval počas dvoch rokov žiadny nákup na svoju kartu a z tohto dôvodu spoločnosť BAŤA rozhodne o zániku členstva,
 6. z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov (najmä smrťou člena klubu).

Pri zániku členstva zaniká aj nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod či odmien v súvislosti s členstvom v Baťa klube.

V. Ochrana osobných údajov

Záujemca o členstvo v Baťa klube svojím podpisom na prihláške alebo inou formou registrácie do Baťa klubu udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných údajov uvedených v prihláške alebo v rámci registrácie (najmä v rozsahu meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), ako aj ďalších osobných údajov prípadne získaných v súvislosti s členstvom v Baťa klube (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. spoločnosti BAŤA, akciová spoločnosť, so sídlom Zlín, Dlhá ul. 130, PSČ 762 22, IČO: 44268050, a spoločnosti Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom správcom poverených spracovateľov, ktorých aktuálny zoznam je uvedený v rámci dokumentu „Ochrana osobných údajov“, dostupnom na www.klub.bata.sk.
Osobné údaje budú spracovávané s cieľom realizácie účasti v Baťa klube, s tým, že v rámci Baťa klubu sú okrem iného poskytované výhody a zasielané obchodné oznámenia.
Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania členstva v Baťa klube. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – vzhľadom na to, že bez možnosti spracovania osobných údajov nie je možné realizovať členstvo v Baťa klube, odvolaním súhlasu členstvo v Baťa klube zaniká.
Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov vrátane práv a povinností subjektu údajov sú uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“, pričom subjekt údajov vyhlasuje, že bol s týmto dokumentom oboznámený.
Subjekt údajov ďalej vyhlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú správcovi poskytované dobrovoľne.
Podpisom tejto prihlášky záujemca o členstvo v Baťa klube vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Baťa klubu a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

VI. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť BAŤA je oprávnená na reklamné a marketingové účely zaobstarať a zverejniť či inak použiť obrazové a zvukové záznamy výhercov súťaží usporadúvaných v rámci Baťa klubu, ako aj ich meno, priezvisko a obec, a to bez finančných náhrad. Po skončení súťaže člen klubu podľa vlastnej vôle udelí súhlas s uvedeným postupom.
Všetky odmeny v rámci Baťa klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá Baťa klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní v predajniach a na www.bata.sk alebo www.klub.bata.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Spoločnosť BAŤA pripravila vernostný program Baťa klub s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť Baťa klubu.
Tieto Pravidlá Baťa klubu vydala spoločnosť BAŤA ako záväzný predpis pre prevádzkovanie Baťa klubu v Slovenskej republike.

Tieto Pravidlá Baťa klubu sú platné od 25. 5. 2018.

Ochrana osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie"), a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Totožnosť prevádzkovateľov:

Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. Sa 1140/B;

Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593
(na účely tohto dokumentu sa „prevádzkovateľom“ rozumie ktorýkoľvek z prevádzkovateľov špecifikovaných vyššie)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na doručovanie Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty kontakt@bata.sk, telefón +421 850 311 999, web www.bata.sk. Preukázateľné doručenie informácie na uvedené kontakty vyvoláva následky voči obom správcom.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov:

……………………….., adresa elektronickej pošty …………………….., telefón ………………….

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

Spracovávané budú tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Účel spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracovávané s cieľom zaisťovania vašej účasti vo vernostnom programe Baťa klub, ktorým umožňuje svojim členom čerpať výhody členstva (najmä zľavové a iné poukazy), pričom v súvislosti s vaším členstvom v Baťa klube vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia (vrátane oznámení založených na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania). Vaše osobné údaje budú uvedeným spôsobom spracovávané na základe súhlasu udeleného vami ako subjektom údajov podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Právny základ spracovania osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, ide však o požiadavku, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vaše členstvo v BAŤA klube. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, bez ich poskytnutia sa však nemôžete stať členmi BAŤA klubu a participovať na výhodách členstva. Udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (pozrite si bod „Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov"), no odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov bude mať za následok zánik vášho členstva v BAŤA klube.

Spôsob spracovania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely vyššie uvedené môžete byť na základe vami udeleného súhlasu v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 2) Nariadenia predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (profilovaním sa podľa ustanovenia článku 4 ods. 4) Nariadenia rozumie: „Spracovanie osobných údajov spočívajúce v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.“ Prevádzkovateľ pri profilovaní používa osobné údaje na prispôsobenie webu (vrátane e-shopu) a obchodných oznámení vašim preferenciám a potrebám na základe vašich predchádzajúcich aktivít na webe (vrátane e-shopu) či v rámci BAŤA klubu (objednávky, reakcie na zaslané e-maily a obchodné oznámenia). Udelenie súhlasu s profilovaním nie je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, ide však o požiadavku, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vaše členstvo v BAŤA klube.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov:

Príjemcami osobných údajov môžu byť dopravcovia a poštoví doručovatelia špecifikovaní v prílohe tohto dokumentu.

Vaše osobné údaje môžu byť prevádzkovateľom poskytnuté subjektom poskytujúcim dostatočné záruky ochrany vašich osobných údajov, ktorých prevádzkovateľ poveril na základe písomnej zmluvy spracovávaním osobných údajov (t. j. sprostredkovatelia). Sprostredkovatelia sú subjekty uvedené v prílohe tohto dokumentu.

Odovzdanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie.

Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené:

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené počas vášho členstva v Baťa klube, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely vyššie uvedené, ako aj právo odvolať udelený súhlas s profilovaním. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktný e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie. Odvolaním ktoréhokoľvek vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či vaše osobné údaje sú, alebo nie sú prevádzkovateľom spracovávané. Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánovanom období, počas ktorého budú osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériách použitých na stanovenie tohto obdobia;
 • existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie ich spracovania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj význame
 • a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.

Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu

Mate právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte rovnako právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • vzniesli ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2) Nariadenia (pozrite si bod „Právo vzniesť námietku“);
 • osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenia.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná výnimka podľa Nariadenia alebo zákona, najmä preto, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

 • splnenie právnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na čas potrebný na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a vy odmietnete výmaz osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, no vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo vzniesť námietku:

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Máte právo, aby prevádzkovateľ odovzdal vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným prevádzkovateľom druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky vykonateľné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona:

Máte právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania, ktorého cieľom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo Nariadenia v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu: adresa na doručovanie Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty kontakt@bata.sk, telefón +421 850 311 999, web www.bata.sk.

Spôsob poskytnutia informácií

Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Ak kontaktujete prevádzkovateľa elektronicky na jeho e-mailovú adresu, budú vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade v zmysle Nariadenia a Zákona, t. j. na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty statny.dozor@pdp.gov.sk, web https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.Prílohou tohto dokumentu je zoznam príjemcov a spracovateľov.

Načítava sa...

Odoslali sme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračovat na přihlášení

Stratili ste heslo?

Je jednoduché stratiť prehľad o vašich prístupových údajoch. Chceme vám preto pomôcť s jednoduchou obnovou hesla.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Prihlásenie

Ak ste sa do starého klubu prihlasovali číslom karty a PINom, tak pre prvé prihlásenie do nového klubu zadajte číslo karty (bez medzier) do políčka pre e-mail a PIN do políčka pre heslo.

Zabudli ste heslo?

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Boli ste úspešne prihlásený ako

Načítava sa...

Ďakujeme, že ste sa k nám pridali

Stačí iba skontrolovať Váš e-mail a potvrdiť prihlásenie k odberu. Ste už blízko k novinkám od Baťu! Berieme spam veľa vážne, chceme preto mať istotu, že je všetko správne.