Zavrieť správu

Niečo sa pokazilo

Nesprávna odozva serveru. Skúste znova načítať stránku.

Zásady spracovania osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie"), a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Totožnosť prevádzkovateľov

Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. Sa 1140/B;

Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593

(na účely tohto dokumentu sa „prevádzkovateľom“ rozumie ktorýkoľvek z prevádzkovateľov špecifikovaných vyššie)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Adresa na doručovanie BAŤA, akciová spoločnosť, Dlhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronickej pošty kontakt@bata.sk, telefón +421 850 311 999, web www.bata.sk. Preukázateľné doručenie informácie na uvedené kontakty vyvoláva následky voči obom prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

adresa elektronickej pošty poverenec@bata.com

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

Spracovávané budú tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané s cieľom zaisťovania vašej účasti vo vernostnom programe Baťa klub, ktorým umožňuje svojim členom čerpať výhody členstva (najmä zľavové a iné poukazy), pričom v súvislosti s vaším členstvom v Baťa klube vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia (vrátane oznámení založených na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania). Vaše osobné údaje budú uvedeným spôsobom spracovávané na základe súhlasu udeleného vami ako subjektom údajov podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Právny základ spracovania osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, ide však o požiadavku, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vaše členstvo v BAŤA klube. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, bez ich poskytnutia sa však nemôžete stať členmi BAŤA klubu a participovať na výhodách členstva. Udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (pozrite si bod „Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov"), no odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov bude mať za následok zánik vášho členstva v BAŤA klube.

Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely vyššie uvedené môžete byť na základe vami udeleného súhlasu v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 2) Nariadenia predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (profilovaním sa podľa ustanovenia článku 4 ods. 4) Nariadenia rozumie: „ Spracovanie osobných údajov spočívajúce v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu. “ Prevádzkovateľ pri profilovaní používa osobné údaje na prispôsobenie webu (vrátane e-shopu) a obchodných oznámení vašim preferenciám a potrebám na základe vašich predchádzajúcich aktivít na webe (vrátane e-shopu) či v rámci BAŤA klubu (objednávky, reakcie na zaslané e-maily a obchodné oznámenia). Udelenie súhlasu s profilovaním nie je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, ide však o požiadavku, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vaše členstvo v BAŤA klube.

Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť dopravcovia a poštoví doručovatelia špecifikovaní v prílohe tohto dokumentu.

Vaše osobné údaje môžu byť prevádzkovateľom poskytnuté subjektom poskytujúcim dostatočné záruky ochrany vašich osobných údajov, ktorých prevádzkovateľ poveril na základe písomnej zmluvy spracovávaním osobných údajov (t. j. sprostredkovatelia). Sprostredkovatelia sú subjekty uvedené v prílohe tohto dokumentu.

Odovzdanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie.

Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené počas vášho členstva v Baťa klube, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely vyššie uvedené, ako aj právo odvolať udelený súhlas s profilovaním. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktný e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie. Odvolaním ktoréhokoľvek vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či vaše osobné údaje sú, alebo nie sú prevádzkovateľom spracovávané. Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánovanom období, počas ktorého budú osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériách použitých na stanovenie tohto obdobia;
 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie ich spracovania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj význame
 • a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.

Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu

Mate právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte rovnako právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • vzniesli ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2) Nariadenia (pozrite si bod „Právo vzniesť námietku“);
 • osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenia.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná výnimka podľa Nariadenia alebo zákona, najmä preto, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

 • splnenie právnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na čas potrebný na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a vy odmietnete výmaz osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, no vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo vzniesť námietku:

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Máte právo, aby prevádzkovateľ odovzdal vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným prevádzkovateľom druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky vykonateľné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona:

Máte právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania, ktorého cieľom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo Nariadenia v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa: adresa na doručovanie BAŤA, akciová spoločnosť, Dlhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronickej pošty kontakt@bata.cz, telefón +420 577 685 277, web www.bata.cz

Spôsob poskytnutia informácií

Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Ak kontaktujete prevádzkovateľa elektronicky na jeho e-mailovú adresu, budú vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade v zmysle Nariadenia a Zákona, t. j. na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty statny.dozor@pdp.gov.sk, web https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.


Název

Adresa

Účel

Value Lab S.p.a.

03986031007

Piazza Diaz, 2

20123 Milano

Zajištění CRM platformy

Etnetera Activate a.s.

02713209

Classic 7 - budova E

Jankovcova 1037/49

170 00 Praha 7

Emailing

Mailkit s.r.o.

26449901

Novákových 970/41

180 00 Praha 8

Emailing

Keboola

28502787

Křižíkova 488/115

186 00 Prague 8

Data warehouse

Oracle Czech s.r.o.

61498483

U Trezorky 921/2

158 00 Praha 5

Data warehouse

Načítava sa...

Odoslali sme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračovat na přihlášení

Stratili ste heslo?

Je jednoduché stratiť prehľad o vašich prístupových údajoch. Chceme vám preto pomôcť s jednoduchou obnovou hesla.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Prihlásenie

Ak ste sa do starého klubu prihlasovali číslom karty a PINom, tak pre prvé prihlásenie do nového klubu zadajte číslo karty (bez medzier) do políčka pre e-mail a PIN do políčka pre heslo.

Zabudli ste heslo?

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Boli ste úspešne prihlásený ako

Načítava sa...

Ďakujeme, že ste sa k nám pridali

Stačí iba skontrolovať Váš e-mail a potvrdiť prihlásenie k odberu. Ste už blízko k novinkám od Baťu! Berieme spam veľa vážne, chceme preto mať istotu, že je všetko správne.